Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a servisní podmínky společnosti Bon Vision s.r.o. platné od 1.1.2018

1. Úvodní ustanovení

1.1.      Všeobecné obchodní a servisní podmínky Bon Vision s.r.o. (dále jen „VOSP“) se použijí na všechny servisní smlouvy společnosti Bon Vision s.r.o. (dále jen „zhotovitel“), na jejichž základě zhotovitel poskytuje objednateli servisní službu – pozáruční servis zboží, a jsou jejich nedílnou součástí. Pokud uzavřená servisní smlouva obsahuje úpravu odlišnou od úpravy v těchto VOSP, má úprava v servisní smlouvě v daném rozsahu přednost před úpravou ve VOSP.

1.2.      Tyto VOSP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti zhotovitele, kterým je Bon Vision s.r.o., se sídlem Křižovnická 86/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod Sp. zn.: C 261917 a objednatele (zákazník).

1.3.      Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené VOSP občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené VOSP občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

1.4.      Servisní službou ve smyslu těchto VOSP se rozumí nezáruční opravy zařízení a jejich součástí.

1.5.      Za opravu je považována činnost, kterou se zejména odstraňují vady věci.

1.6.      Zhotovitel při uzavírání a plnění servisní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a garantuje objednateli vysoký standart poskytovaných služeb, jehož součástí je zejména nikoliv však výlučně vyřízení požadavků objednatele v nejkratším možném termínu, to vše dle těchto VOSP.

1.7.      Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje objednatel, který je spotřebitelem, a objednatel, který spotřebitelem není. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Objednatel, který není spotřebitel, je podnikatel. Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 občanského zákoníku se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2. Vznik smluvního vztahu

2.1.      Smluvní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem, jehož předmětem je servisní služba, (dále jen “Smlouva“) lze uzavřít:
a)      písemně a to podpisem dokladu o přijetí zařízení k provedení servisní služby (dokument s názvem „Smlouva o provedení opravy“) objednatelem a zhotovitelem, není-li ve smlouvě stanoveno jinak;
b)      písemným potvrzením objednávky objednatele zhotovitelem;
c)      způsobem dle odst. 2.2. tohoto článku VOSP.

2.2.    Za návrh na uzavření ústní Smlouvy se považuje předání zařízení třetí osobě k přepravě za účelem provedení servisní služby zhotovitelem dle čl. 9 těchto VOSP. Smlouva je v tomto případě uzavřena okamžikem fyzického přijetí zařízení zhotovitelem k provedení servisní služby od třetí osoby. Za předání zařízení třetí osobě k přepravě za účelem provedení servisní služby se rozumí zejména zaslání zařízení k opravě prostřednictvím přepravní služby nebo držitele poštovní licence, kde objednatel vyjadřuje svou vůli k uzavření Smlouvy a provedení servisního zásahu vyplněným webovým formulářem „Objednávka opravy“. Vyplněný a podepsaný formulář „Objednávka opravy“ je nutné přiložit jako průvodní dopis a odeslat společně se zařízením určeným k provedení servisního zásahu. Podpis Smlouvy a tím i souhlas s jejím uzavřením na straně objednatele pak nahrazuje buďto podpis objednatele v průvodním dopise přiloženém k zaslanému zařízení anebo vyjádření souhlasu se VOSP, které jsou nedílnou součástí webového formuláře „Objednávka opravy“. Vyplnění formuláře „Objednávka opravy“ a jeho odeslání zhotoviteli jakýmkoli způsobem je považováno z právního hlediska za platnou Smlouvu uzavřenou ve smyslu Občanského zákoníku.

2.3.      Objednatel se předáním zařízení k servisní službě a uzavřením Smlouvy svobodně zavazuje plně a bez výhrad akceptovat tyto VOSP zhotovitele a bez námitek na ně přistupuje.

V případě odeslání vyplněného webového formuláře „Objednávka opravy“ objednatel souhlasí s tímto textem:

Vyplnění tohoto formuláře a jeho odeslání je považováno z právního hlediska za platnou smlouvu uzavřenou ve smyslu Občanského zákoníku. Nedílnou součástí této Smlouvy, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem, jsou VOSP zhotovitele. Objednatel prohlašuje, že se před odesláním formuláře se s VOSP zhotovitele seznámil a bez výhrad je akceptuje.

2.4.      VOSP jsou dostupné na webové adrese www.bonfix.cz/obchodni-podminky.

 

3. Cena servisní služby

3.1.      Součástí Smlouvy je cena servisní služby, reflektující předpokládanou časovou a materiálovou náročnost zakázky. Cena servisní služby bude objednateli účtována dle ceníku zhotovitele platného k okamžiku uzavření Smlouvy. Diagnostiku závad zboží a dopravu zboží od objednatele ke zhotoviteli i od zhotovitele k objednateli poskytuje zhotovitel, nestanoví–li Smlouva či VOSP odlišně, zcela zdarma. Ceník je veřejně přístupný na webové adrese zhotovitele www.bonfix.cz a zhotovitel je oprávněn ceník kdykoliv jednostranně měnit a aktualizovat. Uzavřením Smlouvy objednatel aktuálně platnou cenu servisní služby bez výhrad akceptuje a zavazuje se ji zhotoviteli řádně a včas uhradit způsobem v souladu s těmito VOSP.      

3.2.      Cena servisní služby není stanovena na základě odborné diagnostiky požadovaného servisního zásahu technikem, nýbrž na základě předběžného laického popisu vady zboží objednatelem.  Proto si zhotovitel vyhrazuje právo od uzavřené Smlouvy i bez udání důvodů odstoupit, zjistí – li, že objednatel popsal ve Smlouvě vady zboží, které mají být v rámci servisní služby opraveny, chybně, a strany tak při uzavření Smlouvy vycházely z nesprávných informací. Spolu s oznámením o odstoupení od Smlouvy zhotovitel objednateli po bezodkladném provedení odborné diagnostiky předloží nový návrh na uzavření Smlouvy včetně ceny servisní služby, která bude odpovídat zjištěnému rozsahu závad a předpokládanému rozsahu prací a materiálů potřebných k realizaci servisní služby. Nebude – li objednatel s novým návrhem na uzavření Smlouvy souhlasit, vrátí mu objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10ti pracovních dnů převzaté zboží. 

3.3.      Zhotovitel si nad rámec postupu dle odst. 3.2. tohoto článku VOSP vyhrazuje právo v průběhu realizace servisních služeb sjednanou cenu servisní služby i vícekrát změnit a to dojde-li v procesu diagnostiky a realizace zakázky ke zjištění dříve neznámých skutečností, které mají vliv na cenu servisních služeb.

3.4.      Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, zavazuje se objednatel zaplatit zhotoviteli za servisní službu včetně dílů dodaných při servisní službě.

3.5.      Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za provedenou servisní službu vyúčtovanou částku.

3.6.      Povinností zhotovitele není sdělit objednateli zdarma společně s cenovou nabídkou také výčet prací a materiálů, který povede k opravě zboží.

3.7.      Zmaří-li objednatel provedení díla z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli cena za dílo snížená o to, co zhotovitel neprovedením díla ušetřil.

3.8.      Neprovede-li zhotovitel objednané servisní služby v ujednaném termínu (čl. 5. VOSP), náleží objednateli 100% sleva z ceny servisních služeb a zhotovitel tak není oprávněn objednateli cokoliv účtovat.                 

3.9.      Zhotovitel je oprávněn podle § 1395 a násl. občanského zákoníku movitou věc objednatele, kterou má u sebe, ze své vůle zadržet k zajištění splatného dluhu objednatele, kterému by jinak měl věc vydat. V případě zadržení movité věci objednatele zhotovitel bez zbytečného odkladu vyrozumí písemně objednatele o jejím zadržení a jeho důvodu.

3.10.    Objednatel je povinen dodat zařízení k opravě zbavené všech hesel a ochran zabraňujících provedení servisní služby anebo před opravou hesla zhotoviteli sdělit. V případě, že bude v rámci diagnostiky, testování zařízení či jeho opravy servisem nutné překonat neznámé heslo, bude objednateli naúčtována tato práce dle platného ceníku nad rámec schváleného rozpočtu opravy a současně se přiměřeně prodlouží lhůty zhotovitele k poskytnutí servisní služby dle těchto VOSP, a to o dobu, po kterou zhotovitel překonával neznámé heslo či jiné formy ochrany znemožňující či znesnadňující přístup na opravované zařízení.   


4. Fakturace, platební podmínky a způsob úhrady

4.1.      Zhotovitel je oprávněn požadovat uhrazení zálohy na provedení servisní služby, popř. vystavit zálohovou fakturu, a to až do 100% ceny servisní služby. V takovém případě je úhrada zálohy či zálohové faktury podmínkou dodání servisní služby. Uhrazená záloha bude odečtena od celkové ceny na konečném vyúčtování či konečné faktuře – daňovém dokladu. Zhotovitel umožňuje objednateli zaplatit cenu servisních služeb, resp. zálohu na provedení servisní služby převodem na bankovní účet zhotovitele, dobírkou a bezhotovostně prostřednictvím platební brány. 

4.2.      Platba předem bezhotovostním bankovním převodem na bankovní účet zhotovitele, číslo účtu 7401392/0800. Jako variabilní symbol slouží objednateli číslo zakázky, které nalezne v potvrzovacím emailu po zaevidování objednávky do interního systému zhotovitele.

4.3.      Platba v hotovosti při převzetí opraveného zboží – tzv. dobírka. Službu dobírka poskytují pro prodávajícího třetí strany (např. Česká pošta, kurýrní služby anebo další, jejichž specifikace se zobrazuje objednateli na internetových stránkách zhotovitele). 
4.4.      Platba bezhotovostně prostřednictvím služby GLOBAL PAYMENTS. Podmínkou využití tohoto způsobu platby je uzavření smluvního vztahu objednatele se společností Global Payments Europe, s.r.o. (GPE) (IČO 270 889 36, se sídlem V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95419). Tato společnost je osobou odlišnou od zhotovitele. Jedná se o online platbu platební kartou umožňující platby na internetu nebo expresní platbu prostřednictvím internetového bankovnictví. Po potvrzení objednávky servisní služby ze strany zhotovitele je objednatel přesměrován na stránku platební brány Global Payments s.r.o. (stránka na doméně www.globalpaymentsinc.com, případně jiná stránka této společnosti Global Payments Europe, s.r.o. (GPE)), kde objednatel provede platbu. Službu Global Payments poskytuje zhotoviteli i objednateli pro vypořádání zaplacení kupní ceny třetí strana, a to společnost Global Payments Europe, s.r.o. (GPE), zhotovitel nenese odpovědnost za průběh ani uskutečnění platební transakce prostřednictvím této služby, tato služba je poskytována objednateli na základě smlouvy se společností Global Payments Europe, s.r.o. (GPE) 

4.5.      V případě prodlení objednatele s úhradou ceny je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právním předpisem.

5. Ukončení servisní služby

5.1.      Termín dokončení servisních služeb je dojednán při uzavření Smlouvy.

5.2.      Není-li ve Smlouvě ujednáno odlišně, platí, že zhotovitel servisní službu dokončí do 24 hodin od převzetí zboží od objednatele či třetí osoby. Připadne-li však konec lhůty pro dokončení servisních služeb na sobotu, neděli nebo den pracovního klidu, platí, že lhůta končí ve stejnou dobu následujícího pracovního dne. 

5.3.      Ujednanou lhůtu pro dokončení servisních služeb zhotovitel negarantuje v případech, kdy objednatel v objednávce či Smlouvě chybně popíše vadu zboží, v důsledku čehož zhotovitel zvolí postup dle odst. 3.2. VOSP a od uzavřené Smlouvy odstoupí. Nový termín dokončení servisních služeb zhotovitel s objednatelem ujednají v nové Smlouvě, bude-li uzavřena, přičemž ujednaný termín bude plně odpovídat zjištěnému rozsahu závad a předpokládanému rozsahu prací a materiálů potřebných k realizaci servisní služby.

5.4.      Po dokončení servisní služby je objednatel zpravidla informován zhotovitelem prostřednictvím SMS či e-mailovou zprávou. Servisní služba se považuje za včasně dokončenou, pokud zhotovitel v ujednané lhůtě zboží opraví a odešle jej na adresu určenou objednatelem nebo opravené zboží připraví k převzetí objednatelem na své pobočce či v jiném výdejním místě.

5.5.      Objednatel je povinen vyzvednout si opravené zboží nejpozději do jednoho měsíce od odeslání notifikace o ukončení prací a možnosti vyzvednutí přístroje, a to jakoukoliv formou. Neučiní-li tak, pak je objednatel povinen zaplatit poplatek za uskladnění dle platného ceníku zhotovitele.

5.6.      Nevyzvedne-li si objednatel opravené zboží ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy byl vyzván k jeho vyzvednutí, může zhotovitel provést fyzickou likvidaci zboží či zrealizovat jeho prodej třetí osobě a oproti nároku objednatele na vydání výtěžku z prodeje opraveného zboží započítat veškeré nároky zhotovitele, zejména nikoliv však výlučně nárok na zaplacení ceny servisních služeb a nárok na zaplacení poplatku za uskladnění zboží.

 

6. Práva z vadného plnění

6.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

6.2.      Objednatel je povinen ve vlastním zájmu překontrolovat plnou funkčnost zařízení bezprostředně při jeho převzetí od zhotovitele či třetí osoby.


7. Omezení odpovědnosti zhotovitele za zařízení dodaná objednatelem k provedení servisní služby

7.1.      Zhotovitel z principu nemůže odpovídat a neodpovídá za data uložená na datových médiích a zařízeních objednatele a tato data je oprávněn v průběhu servisního zásahu smazat nebo pozměnit. Objednatel se proto z tohoto důvodu zavazuje svá data před předáním zařízení k servisnímu zásahu i v běžném provozu průběžně zálohovat. Poruší  - li tuto svoji povinnost, nejde to k tíži Zhotovitele. Pokud tuto možnost objednatel nemá, může zálohu dat na vyžádání zajistit zhotovitel na náklady objednatele. Z technických důvodů hrozí vysoké nebezpečí zničení zálohovaných dat v procesu provádění zálohy dat.

7.2.      Zhotovitel neodpovídá za skryté vady výrobku, na něž nebyl objednatelem prokazatelně upozorněn, za případná zhoršení již existujících vad výrobku, které existovaly před přijetím zakázky (např. praskliny, poruchy funkčnosti zařízení, které se nepodaří opravit, nebo jejich oprava není objednatelem požadována), za závady vzniklé opotřebením během nutných vstupních a výstupních testů, za závady k nimž dochází samovolně během provozu bez vnějších příčin (selhání datových médií, ztráta kapacity akumulátorů apod.).

7.3.      Nepodaří-li se zhotoviteli provést objednanou servisní službu (např. z technických či finančních důvodů), nebo odstoupí-li objednatel od Smlouvy, bude zařízení uvedeno do původního stavu jen, je-li to technicky možné, a zaplatí-li objednatel náklady na práci s tímto spojenou dle ceníku zhotovitele.

7.4.      Zhotovitel je oprávněn provést na zařízení technické úkony, které jsou nutné ke zjištění finanční náročnosti celkové servisní služby, bez nároku objednatele na bezplatné uvedení zařízení do původního stavu, nedojde-li z technických či finančních důvodů k dokončení zakázky před provedením těchto úkonů.

7.5.      Zhotovitel odpovídá za škodu na zařízení svěřené mu objednatelem k provedení servisního zásahu, a to od okamžiku jeho fyzického převzetí. V případě ztráty svěřeného zařízení nebo poškození svěřeného zařízení z jiných důvodů, než jsou vyjmenovány v těchto VOSP, nahradí objednateli škodu na zařízení do výše skutečné hodnoty zařízení, odpovídající typu zařízení, jeho stáří a druhu poškození, s nímž bylo prokazatelně fyzicky předáno zhotoviteli k provedení servisní služby. Jestliže nedojde ke shodě zhotovitele a objednatele ve výši náhrady škody, pak může objednatel požádat zhotovitele, aby na společné náklady (každý uhradí ½ skutečných nákladů) nechal výši škody stanovit certifikovaným soudním znalcem v předmětném oboru. Takto stanovená výše škody bude oběma stranami považována za konečnou a nezpochybnitelnou. Zhotovitel má právo vyžádat si předem zálohu na zaplacení nákladů znalce. Zhotovitel neodpovídá za škodu na zařízení, která vznikla v době od předání zařízení třetí osobě k přepravě dle čl. 9.1 těchto VOSP do jeho fyzického předání zhotoviteli. Okamžik přechodu odpovědnosti za škodu na věci je tak fyzické předání zařízení k provedení servisního zásahu zhotoviteli objednatelem, nebo třetí osobou.

7.6.      Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel neodpovídá za jakékoli náklady, které vyvstanou objednateli v souvislosti s opravou zařízení, tj. například ušlý zisk, náklady na telefonní poplatky, internetové připojení, dopravné apod.

7.7.      Pro případ sporů ve věci závad nebo poškození zařízení předaných zhotoviteli k provedení servisního zásahu je v zájmu objednatele zdokumentovat nezpochybnitelným způsobem stav zařízení, a to před jeho předáním třetí osobě k přepravě nebo zhotoviteli, např. nafocením poškozených míst, viditelného mechanického opotřebení dílů apod. Za tímto účelem a z důvodu právní jistoty rovněž zhotovitel zaeviduje bezodkladně po přijetí zboží určeného k provedení servisního zásahu od objednatele či třetí osoby nezpochybnitelným způsobem stav přijatého zboží do předávacího protokolu, jehož součástí bude vždy fotografická dokumentace zboží, především pak detailů poškozených či mechanicky opotřebených dílů a částí zboží. Přijetí zboží určeného k servisnímu zásahu zhotovitelem bude objednateli oznámeno prostřednictvím elektronické pošty, včetně rekapitulace stavu zboží a příslušného předávacího protokolu. Zjistí-li zhotovitel v rámci vstupní kontroly přijatého zboží, že objednatel popsal ve Smlouvě vady zboží, které mají být v rámci servisní služby opraveny, chybně, zašle objednateli současně s oznámením o přijetí zboží rovněž dle svého uvážení i oznámení o odstoupení od Smlouvy a návrh na uzavření nové Smlouvy.

7.8.      Zhotovitel nenese zodpovědnost za taková opotřebení nebo mechanická poškození objednatelem předaných zařízení, která není objednatel schopen prokazatelně deklarovat jako vzniklá u zhotovitele. Za prokazatelnou dokumentaci stavu zařízení před opravou se nepovažuje jednostranné prohlášení objednatele ve Smlouvě o stavu předávaného zařízení – zhotovitel provádí veškeré servisní zásahy na zařízeních použitých a slovně nelze stupeň opotřebení jednoznačně a nezpochybnitelně popsat.

7.9.      U zakázek předávaných objednatelem zhotoviteli nepřímo (tj. webovou objednávkou opravy nebo odesláním zařízení zhotoviteli objednatelem prostřednictvím třetí osoby) nemá zhotovitel možnost ovlivnit text, který uvádí objednatel v Objednávce opravy nebo průvodním dopise zařízení. Na veškeré texty uvedené objednatelem v takto provedené objednávce (Smlouvě) je nahlíženo jako na jednostranná prohlášení objednatele a nejsou pro zhotovitele právně závazná, protože se tyto texty přenášejí bez zásahu zhotovitele automaticky do textu Smlouvy a tato je na straně zhotovitele takto vytištěná v souladu s bodem 2.2 těchto VOSP. Dále nemá zhotovitel za povinnost v okamžiku převzetí věci k opravě provést komplexní testy zařízení, kterými by prověřil všechna tvrzení objednatele uváděná ve Smlouvě – zvláště ta, která nejsou na první pohled zřejmá, a to jak u osobního předání věci k opravě, tak u zařízení předávaných k opravě prostřednictvím třetí osoby. Jestliže zhotovitel v průběhu servisní činnosti zjistí nesoulad mezi tvrzeními uvedenými objednatelem a skutečností, pak za nesoulad není zodpovědný a má právo uvést text Smlouvy do souladu se skutečností. Zároveň na tento nesoulad upozorní objednatele. Zjištění nesouladu tvrzení objednatele se skutečností je zhotovitel oprávněn provést kdykoli, nikoli jen ve chvíli převzetí a přijetí zařízení do opravy. Tento odstavec se týká především popisu stavu zařízení, výčtu dodaného příslušenství a objektivně těžko zjistitelných údajů o zařízení na první pohled neviditelných, jako je přítomnost, kapacita a stav datových nosičů, funkčnost zařízení, kvalita zobrazení, hlučnost, mechanické opotřebení dílů, kapacita akumulátorů, konfigurace zařízení apod.

7.10.      Zhotovitel není zodpovědný za jakékoli problémy, zaviněné vzájemnou nekompatibilitou mezi hardwarovými komponenty, mezi instalovaným hardwarem a softwarem ani mezi softwarovými produkty.

7.11.   Zhotovitel není rovněž zodpovědný za funkčnost jakéhokoli software včetně operačních systémů provozovaných objednatelem na servisovaných přístrojích.

7.12.   Zhotovitel neodpovídá za ochranné fólie, krycí skla a podobná příslušenství, která jsou pevně připevněna (např. lepením) k přístroji dodanému k opravě. V případě, že si objednatel chce toto příslušenství ponechat, je povinen si ho sám před předáním zhotoviteli demontovat.

7.13.   Zhotovitel odpovídá za vady zobrazovacích částí zařízení dle normy ISO 13406-2 Class II.


8. Vadné díly a jejich výměna

8.1.      Nepožaduje-li objednatel ve Smlouvě výslovně vrácení vadných dílů po provedené nezáruční opravě, zavazuje se zhotovitel v rámci provádění servisní služby ekologicky zlikvidovat vyměněné vadné díly na vlastní náklady.

8.2.      Objednatel bere na vědomí, že u některých druhů oprav zařízení dochází při demontáži, diagnostice nebo výměně vadných součástek k nevratnému mechanickému, tepelnému, elektrickému nebo chemickému poškození těchto součástek a v těchto případech není technicky možné uvést zařízení do stavu přesně odpovídajícího stavu před servisním zásahem, pakliže nedojde k úspěšnému dokončení opravy z technických, ekonomických nebo jiných objektivních nebo subjektivních důvodů.


9. Doprava zařízení k opravě

9.1.      Zákazníci mohou využít dodavatelů kurýrních služeb, případně jiných zasílatelů či přepravních služeb (dále též „třetí osoba“) k zaslání zařízení k provedení servisního zásahu na adresu provozovny Bon Vision s.r.o., Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň (dále jen „Služba“), anebo dodat zařízení zhotoviteli osobně přímo na adresu provozovny zhotovitele.  

9.2.      Objednatel je povinen seznámit se před odesláním zařízení v případě využití Služby s přepravními podmínkami příslušné třetí osoby, zvláště co se týká hmotnosti a způsobu balení zásilek, a tyto podmínky dodržet.

9.3.      Zhotovitel neodpovídá za způsob zabalení zasílané techniky objednatelem ani za případné škody vzniklé na zásilce v důsledku jeho přepravy od objednatele ke zhotoviteli, jelikož nemá možnost způsob balení zásilky ovlivnit.


10. Postup reklamace zařízení poškozeného při přepravě k objednateli

10.1.   Zjistí-li objednatel poškození zařízení po jeho zpětném dodání přepravní službou nebo držitelem poštovní licence, je pro uznání reklamace a nároku na náhradu škody bezpodmínečně nutné nahlásit reklamaci zásilky do druhého pracovního dne od doručení zásilky na servisním dispečinku zhotovitele (e-mailem) na info@bonfix.cz. V této zprávě je nutné uvést číslo zásilky, číslo zakázky, podrobný slovní popis a fotodokumentaci poškození zásilky a jeho obsahu.

10.2.   Řešení škody bude probíhat dle příslušných ustanovení občanského zákoníku (upravující zejména smlouvu o přepravě).

10.3.   Dojde-li od doručení zásilky po nahlášení škody k delšímu prodlení než je 1 pracovní den, zaniká nárok objednatele na uznání reklamace a náhradu škody.

10.4.   Se zásilkou a jejím obsahem nesmí objednatel jakkoli manipulovat (v žádném případě nelikvidovat obal zásilky) do té doby, dokud neobdrží pokyny od zhotovitele, jak má dále s reklamací postupovat. V žádném případě nesmí příjemce zásilky odeslat poškozený balík ihned zpět zhotoviteli bez toho, že by dodržel výše předepsaný postup.

10.5.   V případě pochybností o zavinění škody na straně přepravní služby musí objednatel umožnit vyšetření škody reklamačním pracovníkem přepravní služby na místě, kde byla škoda objednatelem zjištěná.


11. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

11.1.   Pokud je smlouva uzavřena distančním způsobem (pomocí prostředků komunikace na dálku) nebo mimo obchodní prostory, má spotřebitel v souladu s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a)     kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b)    smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c)     smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží

11.2.   Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech dle § 1837 obč. zákoníku, zejména pak pokud jde o smlouvu

−           o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

−           o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

−           o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

−           o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

−           o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

−           o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

−           o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

−           o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.


12. Použití komunikačních prostředků na dálku

12.1.   Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám.

12.2.    Pro účely Smlouvy a smluvního vztahu Smlouvou založeného se komunikace mezi zhotovitelem a objednatelem prostřednictvím elektronické pošty považuje za komunikaci v písemné formě.


13. Ochrana osobních údajů

13.1.   Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

13.2.   Objednatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků zhotovitel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v rozsahu nutném k bezpečnému doručení zásilky a výrobci zařízení, v rozsahu nutném pro uznání záruční reklamace. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření zhotovitelem archivovány, a to ve formě elektronické a písemné a jsou přístupné pouze oprávněným zaměstnancům zhotovitele.


14. Závěrečná ustanovení

14.1.   VOSP jsou dostupné na webových stránkách www.bonfix.cz. Součástí Smlouvy jsou VOSP platné k datu přijetí zakázky zhotovitelem.

14.2.   Objednatel má právo vyžádat si zdarma 1 výtisk VOSP, platných ke dni uzavření Smlouvy, na kterékoli pobočce zhotovitele.

14.3.   Dostane-li se některý článek Smlouvy nebo VOSP zhotovitele vlivem novelizací právních předpisů, anebo přijetím nových právních předpisů do rozporu s právním řádem České republiky, pak je platnost příslušného článku ovlivněna aktuálním zněním právního předpisu a v rozsahu neplatnosti příslušného ustanovení má přednost znění aktuálního právního předpisu před Smlouvou a VOSP. Zneplatnění části smlouvy dle tohoto bodu nemá vliv na platnost zbývajících bodů Smlouvy a VOSP.

Na e-mail odpovídáme rychle
info@bonfix.cz
Když to nejde e-mailem, volejte
+420 604 567 536
Bon Vision s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
IČ: 05323533, DIČ: CZ05323533